توری حصاری با مفتول گالوانیزه گرم 2.80 چشمه 8.5 طول 10 عرض 1.20