توری گابیون

  • توضیح : محاسبه قیمت توری گابیون 5 پیچ و توری گابیون 6 پیچ با ضخامت مفتول 1.70 میلیمتر، برحسب مترمربع میباشد.
  • توضیح : محاسبه قیمت توری گابیون 3 پیچ با ضخامت مفتول 3 میلیمتر، برحسب کیلوگرم میباشد.
تصویر
نام
قیمت
17محصول یافت شد
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹۲,۰۰۰ تومان
۷۱۲,۰۰۰ تومان
۵۹۴,۰۰۰ تومان
۵۰۴,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۸۸,۰۰۰ تومان
۴,۹۷۷,۰۰۰ تومان
۴,۲۶۶,۰۰۰ تومان
۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۹۲,۰۰۰ تومان
۲,۸۴۴,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۶,۰۰۰ تومان