توری گابیون

  • توضیح : محاسبه قیمت توری گابیون 5 پیچ و توری گابیون 6 پیچ با ضخامت مفتول 1.70 میلیمتر، برحسب مترمربع میباشد.
  • توضیح : محاسبه قیمت توری گابیون 3 پیچ با ضخامت مفتول 3 میلیمتر، برحسب کیلوگرم میباشد.
تصویر
نام
قیمت
16محصول یافت شد
۶۲۰,۰۰۰ تومان
۵۵۸,۰۰۰ تومان
۴۶۵,۰۰۰ تومان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹۲,۰۰۰ تومان
۷۱۲,۰۰۰ تومان
۵۹۴,۰۰۰ تومان
۴۷۵,۲۰۰ تومان
۳۹۶,۰۰۰ تومان
۵,۰۱۶,۰۰۰ تومان
۴,۳۸۹,۰۰۰ تومان
۳,۷۶۲,۰۰۰ تومان
۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۴۴,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۸,۰۰۰ تومان
۱,۶۷۲,۰۰۰ تومان